Przejdź do treści

Pierwsze kroki

Najprostszy plik FastAPI może wyglądać tak:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Skopiuj to do pliku main.py.

Uruchom serwer:

$ uvicorn main:app --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
<span style="color: green;">INFO</span>:   Started reloader process [28720]
<span style="color: green;">INFO</span>:   Started server process [28722]
<span style="color: green;">INFO</span>:   Waiting for application startup.
<span style="color: green;">INFO</span>:   Application startup complete.

Note

Polecenie uvicorn main:app odnosi się do:

 • main: plik main.py ("moduł" Python).
 • app: obiekt utworzony w pliku main.py w lini app = FastAPI().
 • --reload: sprawia, że serwer uruchamia się ponownie po zmianie kodu. Używany tylko w trakcie tworzenia oprogramowania.

Na wyjściu znajduje się linia z czymś w rodzaju:

INFO:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

Ta linia pokazuje adres URL, pod którym Twoja aplikacja jest obsługiwana, na Twoim lokalnym komputerze.

Sprawdź to

Otwórz w swojej przeglądarce http://127.0.0.1:8000.

Zobaczysz odpowiedź w formacie JSON:

{"message": "Hello World"}

Interaktywna dokumentacja API

Przejdź teraz do http://127.0.0.1:8000/docs.

Zobaczysz automatyczną i interaktywną dokumentację API (dostarczoną przez Swagger UI):

Swagger UI

Alternatywna dokumentacja API

Teraz przejdź do http://127.0.0.1:8000/redoc.

Zobaczysz alternatywną automatycznie wygenerowaną dokumentację API (dostarczoną przez ReDoc):

ReDoc

OpenAPI

FastAPI generuje "schemat" z całym Twoim API przy użyciu standardu OpenAPI służącego do definiowania API.

Schema

"Schema" jest definicją lub opisem czegoś. Nie jest to kod, który go implementuje, ale po prostu abstrakcyjny opis.

API "Schema"

W typ przypadku, OpenAPI to specyfikacja, która dyktuje sposób definiowania schematu interfejsu API.

Definicja schematu zawiera ścieżki API, możliwe parametry, które są przyjmowane przez endpointy, itp.

"Schemat" danych

Termin "schemat" może również odnosić się do wyglądu niektórych danych, takich jak zawartość JSON.

W takim przypadku będzie to oznaczać atrybuty JSON, ich typy danych itp.

OpenAPI i JSON Schema

OpenAPI definiuje API Schema dla Twojego API, który zawiera definicje (lub "schematy") danych wysyłanych i odbieranych przez Twój interfejs API przy użyciu JSON Schema, standardu dla schematów danych w formacie JSON.

Sprawdź openapi.json

Jeśli jesteś ciekawy, jak wygląda surowy schemat OpenAPI, FastAPI automatycznie generuje JSON Schema z opisami wszystkich Twoich API.

Możesz to zobaczyć bezpośrednio pod adresem: http://127.0.0.1:8000/openapi.json.

Zobaczysz JSON zaczynający się od czegoś takiego:

{
  "openapi": "3.0.2",
  "info": {
    "title": "FastAPI",
    "version": "0.1.0"
  },
  "paths": {
    "/items/": {
      "get": {
        "responses": {
          "200": {
            "description": "Successful Response",
            "content": {
              "application/json": {...

Do czego służy OpenAPI

Schemat OpenAPI jest tym, co zasila dwa dołączone interaktywne systemy dokumentacji.

Istnieją dziesiątki alternatyw, wszystkie oparte na OpenAPI. Możesz łatwo dodać dowolną z nich do swojej aplikacji zbudowanej za pomocą FastAPI.

Możesz go również użyć do automatycznego generowania kodu dla klientów, którzy komunikują się z Twoim API. Na przykład aplikacje frontendowe, mobilne lub IoT.

Przypomnijmy, krok po kroku

Krok 1: zaimportuj FastAPI

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

FastAPI jest klasą, która zapewnia wszystkie funkcjonalności Twojego API.

Szczegóły techniczne

FastAPI jest klasą, która dziedziczy bezpośrednio z Starlette.

Oznacza to, że możesz korzystać ze wszystkich funkcjonalności Starlette również w FastAPI.

Krok 2: utwórz instancję FastAPI

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Zmienna app będzie tutaj "instancją" klasy FastAPI.

Będzie to główny punkt interakcji przy tworzeniu całego interfejsu API.

Ta zmienna app jest tą samą zmienną, do której odnosi się uvicorn w poleceniu:

$ uvicorn main:app --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

Jeśli stworzysz swoją aplikację, np.:

from fastapi import FastAPI

my_awesome_api = FastAPI()


@my_awesome_api.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

I umieścisz to w pliku main.py, to będziesz mógł tak wywołać uvicorn:

$ uvicorn main:my_awesome_api --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

Krok 3: wykonaj operację na ścieżce

Ścieżka

"Ścieżka" tutaj odnosi się do ostatniej części adresu URL, zaczynając od pierwszego /.

Więc, w adresie URL takim jak:

https://example.com/items/foo

...ścieżką będzie:

/items/foo

Info

"Ścieżka" jest zazwyczaj nazywana "path", "endpoint" lub "route'.

Podczas budowania API, "ścieżka" jest głównym sposobem na oddzielenie "odpowiedzialności" i „zasobów”.

Operacje

"Operacje" tutaj odnoszą się do jednej z "metod" HTTP.

Jedna z:

 • POST
 • GET
 • PUT
 • DELETE

...i te bardziej egzotyczne:

 • OPTIONS
 • HEAD
 • PATCH
 • TRACE

W protokole HTTP można komunikować się z każdą ścieżką za pomocą jednej (lub więcej) "metod".


Podczas tworzenia API zwykle używasz tych metod HTTP do wykonania określonej akcji.

Zazwyczaj używasz:

 • POST: do tworzenia danych.
 • GET: do odczytywania danych.
 • PUT: do aktualizacji danych.
 • DELETE: do usuwania danych.

Tak więc w OpenAPI każda z metod HTTP nazywana jest "operacją".

Będziemy je również nazywali "operacjami".

Zdefiniuj dekorator operacji na ścieżce

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

@app.get("/") mówi FastAPI że funkcja poniżej odpowiada za obsługę żądań, które trafiają do:

 • ścieżki /
 • używając operacji get

@decorator Info

Składnia @something jest w Pythonie nazywana "dekoratorem".

Umieszczasz to na szczycie funkcji. Jak ładną ozdobną czapkę (chyba stąd wzięła się nazwa).

"Dekorator" przyjmuje funkcję znajdującą się poniżej jego i coś z nią robi.

W naszym przypadku dekorator mówi FastAPI, że poniższa funkcja odpowiada ścieżce / z operacją get.

Jest to "dekorator operacji na ścieżce".

Możesz również użyć innej operacji:

 • @app.post()
 • @app.put()
 • @app.delete()

Oraz tych bardziej egzotycznych:

 • @app.options()
 • @app.head()
 • @app.patch()
 • @app.trace()

Tip

Możesz dowolnie używać każdej operacji (metody HTTP).

FastAPI nie narzuca żadnego konkretnego znaczenia.

Informacje tutaj są przedstawione jako wskazówka, a nie wymóg.

Na przykład, używając GraphQL, normalnie wykonujesz wszystkie akcje używając tylko operacji POST.

Krok 4: zdefiniuj funkcję obsługującą ścieżkę

To jest nasza "funkcja obsługująca ścieżkę":

 • ścieżka: to /.
 • operacja: to get.
 • funkcja: to funkcja poniżej "dekoratora" (poniżej @app.get("/")).
from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Jest to funkcja Python.

Zostanie ona wywołana przez FastAPI za każdym razem, gdy otrzyma żądanie do adresu URL "/" przy użyciu operacji GET.

W tym przypadku jest to funkcja "asynchroniczna".


Możesz również zdefiniować to jako normalną funkcję zamiast async def:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
def root():
  return {"message": "Hello World"}

Note

Jeśli nie znasz różnicy, sprawdź Async: "In a hurry?".

Krok 5: zwróć zawartość

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/")
async def root():
  return {"message": "Hello World"}

Możesz zwrócić dict, list, pojedynczą wartość jako str, int, itp.

Możesz również zwrócić modele Pydantic (więcej o tym później).

Istnieje wiele innych obiektów i modeli, które zostaną automatycznie skonwertowane do formatu JSON (w tym ORM itp.). Spróbuj użyć swoich ulubionych, jest bardzo prawdopodobne, że są już obsługiwane.

Podsumowanie

 • Zaimportuj FastAPI.
 • Stwórz instancję app.
 • Dodaj dekorator operacji na ścieżce (taki jak @app.get("/")).
 • Napisz funkcję obsługującą ścieżkę (taką jak def root(): ... powyżej).
 • Uruchom serwer deweloperski (uvicorn main:app --reload).