پرش به محتویات

زیر برنامه ها - اتصال

اگر نیاز دارید که دو برنامه مستقل FastAPI، با OpenAPI مستقل و رابط‌های کاربری اسناد خود داشته باشید، می‌توانید یک برنامه اصلی داشته باشید و یک (یا چند) زیر برنامه را به آن متصل کنید.

اتصال (mount) به یک برنامه FastAPI

کلمه "Mounting" به معنای افزودن یک برنامه کاملاً مستقل در یک مسیر خاص است، که پس از آن مدیریت همه چیز در آن مسیر، با path operations (عملیات های مسیر) اعلام شده در آن زیر برنامه می باشد.

برنامه سطح بالا

ابتدا برنامه اصلی سطح بالا، FastAPI و path operations آن را ایجاد کنید:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/app")
def read_main():
  return {"message": "Hello World from main app"}


subapi = FastAPI()


@subapi.get("/sub")
def read_sub():
  return {"message": "Hello World from sub API"}


app.mount("/subapi", subapi)

زیر برنامه

سپس، زیر برنامه خود و path operations آن را ایجاد کنید.

این زیر برنامه فقط یکی دیگر از برنامه های استاندارد FastAPI است، اما این برنامه ای است که متصل می شود:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/app")
def read_main():
  return {"message": "Hello World from main app"}


subapi = FastAPI()


@subapi.get("/sub")
def read_sub():
  return {"message": "Hello World from sub API"}


app.mount("/subapi", subapi)

اتصال زیر برنامه

در برنامه سطح بالا app اتصال زیر برنامه subapi در این نمونه /subapi در مسیر قرار میدهد و میشود:

from fastapi import FastAPI

app = FastAPI()


@app.get("/app")
def read_main():
  return {"message": "Hello World from main app"}


subapi = FastAPI()


@subapi.get("/sub")
def read_sub():
  return {"message": "Hello World from sub API"}


app.mount("/subapi", subapi)

اسناد API خودکار را بررسی کنید

برنامه را با استفاده از ‘uvicorn‘ اجرا کنید، اگر فایل شما ‘main.py‘ نام دارد، دستور زیر را وارد کنید:

$ uvicorn main:app --reload

<span style="color: green;">INFO</span>:   Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)

صفحه مستندات را در آدرس http://127.0.0.1:8000/docs باز کنید.

اسناد API خودکار برنامه اصلی را مشاهده خواهید کرد که فقط شامل path operations خود می شود:

و سپس اسناد زیر برنامه را در آدرس http://127.0.0.1:8000/subapi/docs. باز کنید.

اسناد API خودکار برای زیر برنامه را خواهید دید، که فقط شامل path operations خود می شود، همه در زیر مسیر /subapi قرار دارند:

اگر سعی کنید با هر یک از این دو رابط کاربری تعامل داشته باشید، آنها به درستی کار می کنند، زیرا مرورگر می تواند با هر یک از برنامه ها یا زیر برنامه های خاص صحبت کند.

جرئیات فنی : root_path

هنگامی که یک زیر برنامه را همانطور که در بالا توضیح داده شد متصل می کنید, FastAPI با استفاده از مکانیزمی از مشخصات ASGI به نام root_path ارتباط مسیر mount را برای زیر برنامه انجام می دهد.

به این ترتیب، زیر برنامه می داند که از آن پیشوند مسیر برای رابط کاربری اسناد (docs UI) استفاده کند.

و زیر برنامه ها نیز می تواند زیر برنامه های متصل شده خود را داشته باشد و همه چیز به درستی کار کند، زیرا FastAPI تمام این مسیرهای root_path را به طور خودکار مدیریت می کند.

در بخش پشت پراکسی. درباره root_path و نحوه استفاده درست از آن بیشتر خواهید آموخت.